O vydanie parkovacieho preukazu môže fyzická osoba požiadať na príslušnom úrade ÚPSVaR podľa miesta trvalého pobytu.

Súčasťou žiadosti je „lekársky nález“ vyplnený ošetrujúcim lekárom. Na základe podanej žiadosti úrad ÚPSVaR vydá rozhodnutie, ktoré po nadobudnutí právoplatnosti, zakladá nárok na vydanie parkovacieho preukazu.

K žiadosti je žiadateľ povinný predložiť:

  • lekársky nález (od ošetrujúceho, resp. odborného lekára)
  • aktuálna farebná fotografia rozmerov 3 x 3 cm

Doba platnosti parkovacieho preukazu je neobmedzená pokiaľ  fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nezanikne na tento parkovací preukaz  nárok.

Parkovací preukaz sa používa sa umiestňuje v prednej časti vozidla, tak aby jeho predná časť bola jasne viditeľná za účelom kontroly. Používať sa smie len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je jeho držiteľom. To znamená, že ak sa vozidlo práve na tento účel nepoužíva, je jeho vodič povinný parkovací preukaz odstrániť.